Huslejenævn - Lejerforening Fyn

Gå til indhold

Huslejenævn

Afgørelse
Lejer kunne ikke indbringe sagen
Det fremgår af lejeloven at lejer skriftligt over for udlejer, kan gøre indsigelse mod varmeregnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af varmeregnskabet. Herefter skal udlejeren indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, såfremt udlejer ønsker at fastholde sit krav i henhold til varmeregnskabet. Det således er udlejers pligt at indbringe sagen for nævnet, idet udlejer gør krav på tillægsbetaling fra lejerne. Som følge af at det er lejerne, som har indbragt sagen, er nævnet som følge heraf afskåret fra at træffe en afgørelse i sagen.
Der er dog tilfælde hvor lejerne har mulighed for selv at indbringe sagen og som medlem af Lejerforeningen Fyn kan du få dit varmeregnskab kontrolleret ved henvendelse på kontoret.
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 15-119
01-04-2016
Anvendelse af ugyldig typeformular
Lejeaftalen var indgået på en typeformular B 1998, som er autoriseret til anvendelse ved indgåelse af lejeaftaler i alment byggeri. I henhold til vejledningen om støttede private ungdomsboliger, skal indgåelse af lejeaftaler ske efter reglerne i lejeloven hvorfor lejeaftalen er indgået på en ugyldig typeformular. Der følger her af, at bestemmelser i lejekontrakten, som pålægger lejeren større forpligtelser end det følger af loven, er ugyldige. Lejeren hæfter derfor kun for istandsættelse af lejemålet i det omfang, der er sket misligholdelse af lejemåle. Da udlejeren ikke har gjort gældende, at lejeren har misligholdt lejemålet, afgjorde Huslejenævnet i Odense, at lejeren havde krav på tilbagebetaling af hele sit depositum.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagsnummer i ejendommen Langelinie 45 i Odense Kommune
16-03-2016
Tvist om lejens størrelse & udgift til trappevask
Efter at have besigtiget lejligheden, fandt huslejenævnet - under hensyntagen til de i lejelovens § 47, stk. 2, omtalte forhold, herunder det lejedes kvalitet – at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Der var derfor grundlag for at foretage lejenedsættelse, jf. lejelovens § 49, stk. 1, og nævnet fandt at en årlig leje på 52.500,00 kr., ekskl. varme og vand, men inkl. trappevask, for passende. Nævnet fastslog yderlige at udgiften til trappevask ikke kunne opkræves ud over lejen.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagnummer 15-057
09-03-2016
Udgifterne til istandsættelse nedsat
Det fremgik af fraflytningsopgørelsen, at der var anvendt 37 timer til maling af lejligheden på 75 m2, og at der varforetaget let slibning af 75 m2 gulv á 55 kr. Huslejenævnet fandt, at tidsforbruget for maling af lejemålet var for stort henset til størrelsen. Der ikke 75 m2 gulv, der skulle slibes, idet køkken og badeværelse fragår. Nævnet anslog derfor, at der er 65 m2 trægulv. Huslejenævnet nedsatte derfor skønsmæssigt istandsættelsesudgifterne til 20.000 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørendee ejendommen Langegade 18 C, Kerteminde
24-02-2016
Lejen oversteg væsentligt det lejedes værdi
Den gældende årlige leje for et ikke moderniseret lejemål på 83 m² med et ældre køkken beliggende i en uisoleret ejendom udgjorde 68.768,16 kr. svarende til 828,00 kr. pr. m². Huslejenævnet fandt at denne årlige leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og fastsatte den lovlige årlige leje til 53.950,00 kr. svarende til 650,00 kr. pr. m². Udlejer blev yderligere pålagt at fastgøre løse loftplader og reparere kontakter og loftudtag for el.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørende lejemålet Strandgade 45, 5300 Kerteminde.
17-02-2016
Særskilt betaling for renovation og ugyldigt varmeregnskab
Huslejenævnet fastslog at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation ud over lejen. Udlejer havde ikke inden for en af huslejenævnet meddelt frist aflagt gyldigt varmeregnskab. Udlejer havde heller efterkommet nævnets anmodning om af fremsende dokumentaton for udgifterne til varme. Da varmeregnskabet ikke var gyldigt aflagt afgjorde nævnet, at udlejer havde mistet retten til a conto betalingen og derfor skulle tilbagebetale lejer de opkrævede a conto beløb fra indflytningsdatoen.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune vedrørende Landø 16 C, Haarby
15-02-2016
Tilbage til indhold